Polityka prywatności ⋆ ePrzybornik

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od 2021/04/01

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania przez Ratiomation Sp. z o.o. (zwany dalej Administratorem) danych osobowych, określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych jak również przysługujące prawa osób, których dane przetwarza Administrator.

2. Dbając o bezpieczeństwo danych wdrożyliśmy polityki, procedury i szkolenia, które zapewniają odpowiednią ochronę danych, ich poufność, integralność oraz dostępność. Regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków technicznych, organizacyjnych pod kątem ich adekwatności.

3. Administratorem danych osobowych jest Ratiomation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez Administratora danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:
Ratiomation Sp. z o.o.
ul. Albatrosów 24b
05-500 Piaseczno
lub na adres e-mail:

§2 Definicje

1. Serwis – serwis internetowy „ePrzybornik.pl” działający pod adresem https://eprzybornik.pl/

2. Administrator Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma Ratiomation Sp. z o.o. ul. Albatrosów 24b, 05-500 Piaseczno, KRS 0000793084, NIP 1182196936 świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

3. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

5. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

6. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

7. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

8. Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

9. Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

10. Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

11. Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

12. Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług na jego rzecz i/lub działająca w jego imieniu.

13. Przedstawiciel – osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną, z która Administrator zawarł umowę o świadczenie usług na jego rzecz.

§3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Użytkownika

1. Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

a) Administratorem danych osobowych jest Ratiomation Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

b) Z Administratorem można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adres e-mailowym lub listownie na adres: ul. Albatrosów 24b, 05-500 Piaseczno.

c) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – gdyż przetwarzanie danych jest niezbędna do wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy:
   – w celu rejestracji użytkownika w serwisie eprzybornik.pl,
   – w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie eprzybornik.pl,
   – w celu realizacji zamówienia, zakupu usługi dokonywanych w tym Serwisie.
  • art. 6 ust. 1 lit f RODO – gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:
   – w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych,
   – w celu obsługi reklamacji i skarg w związku ze świadczeniem usług,
   – w celach analitycznych i statystycznych – polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, polegającej na ochronie praw Administratora,
   – w celach marketingowych – promowanie usług Administratora,
   – w celu promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką,
   – w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-mail komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji, polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów i usług.
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdyż przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika:
   – w celu otrzymania Newsletter,
   – w celu stosowania Plików Cookies.
  • art. 9 ust. 2 lit. a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika gdy korzystając z usług Serwisie eprzybornik.pl otrzymamy korespondencję zawierającą informacje o których mowa w art. 9 RODO (pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej).

d) W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, partnerom handlowym oraz podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy.

e) Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub do czasu wymaganego przez przepisy prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

f) Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przysługuje w dowolnym momencie – dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g) Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że dane przetwarzane przez Administratora naruszają przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193, Stawki 2.

h) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. Państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do świadczenia usług – w zakresie celów realizowanych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, wykonania umowy oraz wyrażonej zgody; obowiązkowe – w zakresie celów przetwarzania realizowanych w oparciu o obowiązek prawny.

j) W celu realizowania działań marketingowych, statystycznych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

 


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

§1 Postanowienia ogólne

1. Poniższa Polityka Plików Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

2. Poniższa Polityka plików cookies jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§2 Definicje

1. Serwis – serwis internetowy „ePrzybornik.pl” działający pod adresem https://ePrzybornik.pl/.

2. Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.

3. Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma Ratiomation Sp. z o.o. ul. Albatrosów 24b, 05-500 Piaseczno, KRS 0000793084, NIP 1182196936 świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.4. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

6. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

9. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

10. Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

11. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

12. Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

13. Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

14. Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

15. Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§3 Inspektor Ochrony Danych

1. Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§4 Rodzaje Plików Cookies

1. Cookies wewnętrzne: pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

2. Cookies zewnętrzne: pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych z usług, których korzysta Administrator Serwisu. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie aby Serwis funkcjonował prawidłowo lub pobierał dane statystyczne.

3. Cookies sesyjne: pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

4. Cookies trwałe: pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§5 Bezpieczeństwo składowania danych

1. Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie: Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika, a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.

2. Cookie wewnętrzne: zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.

3. Cookie zewnętrzne: Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.

4. Kontrola plików Cookie:

a) Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową

b) Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie:

c) Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

5. Zagrożenia po stronie Użytkownika: Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do ogólnych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

6. Przechowywanie danych osobowych: Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

7. Przechowywanie haseł: Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

§6 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu.

2. Personalizacja Serwisu dla Użytkowników.

3. Umożliwienie Logowania do serwisu.

4. Marketing i usługi serwowania reklam.

5. Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.).

6. Świadczenie usług społecznościowych.

§7 Cele przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

a) Realizacji usług elektronicznych:

 • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych.
 • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych).
 • Usługi udostępniania/ komentowania/polubienia informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.

b) Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych

2. Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

a) Prowadzenie statystyk

b) Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników

c) Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§8 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

1. Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

a) Usługi serwowania reklam oraz sieci afiliacyjne:

b) Prowadzenie statystyk:

2. Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie.

§9 Rodzaje gromadzonych danych

1. Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

2. Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§10 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

1. Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

2. Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

a) Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

b) Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

c) Firmy odpowiedzialne za prowadzenie księgowości Administratora (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie).

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych: Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – Nazwa.pl.

4. Przekazanie danych osobowych – Usługi Księgowe: W przypadku zawarcia transakcji, część danych osobowych osób fizycznych lub dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe . Przekazanie tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

§11 Sposób przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

a) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis zewnętrzny)

b) Dane osobowe otrzymane z plików cookies mogą podlegać profilowaniu, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

c) Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

2. Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

a) Dane anonimowe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.

b) Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

c) Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§12 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są w Polityce prywatności.

2. Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

a) art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

b) art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

c) art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

§13 Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
a) Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.).

b) Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres przewidziany w przepisach prawa a w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika przez okres 3 lat.

2. Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie: Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.

§14 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Administrator zapewnia:

a) Prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

b) Prawo do sprostowania danych osobowych: Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

c) Prawo do usunięcia danych osobowych: Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

e) Prawo do przenoszenia danych osobowych: Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

f) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

g) Prawo wniesienia skargi: Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§15 Kontakt do Administratora

1. Z Administratorem można skontaktować się w dowolny sposobów:

a) Adres pocztowy – Ratiomation Sp. z o.o. ul. Albatrosów 24b, 05-500 Piaseczno

b) Adres poczty elektronicznej

c) Formularz kontaktowy – dostępny na stronie ePrzybornik.pl

§16 Wymagania Serwisu

1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§17 Linki zewnętrzne

1. W Serwisie i w serwisie zewnętrznym – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Administrator serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§18 Zmiany w Polityce Prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Plików Cookies bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

2. Wprowadzone zmiany w Polityki Plików Cookies będą publikowane na tej podstronie Serwisu. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.